Strona główna Regulamin

Regulamin

- Karol Wyszomirski
 1. Postanowienia ogólne
  1. Właścicielem i administratorem serwisu internetowego karolwyszomirski.pl jest POWER PEAK Sp. z o.o. (zwana dalej PP) z siedzibą w Warszawie, ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, KRS 0000876919, NIP: 9512512736, REGON: 387917603.
  2. Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania z usług serwisu, są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania oraz wszelkie zamówienia oznaczają akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
  3. Za pośrednictwem Serwisu oferuje kursy, szkolenia, poradniki, ebooki, materiały pomocnicze, webinary, treści dydaktyczne dostępne w postaci zarówno płatnej jak i darmowej.
  4. Dostęp do materiałów może być ograniczony czasowo lub ilościowo.
  5. Szkolenia są organizowane i dostarczone w formie online lub offline. O sposobie organizacji wydarzenia decyduje organizator, informacja wskazana jest w szczegółowym opisie wydarzenia
 2. Definicje
  1. Sprzedający – POWER PEAK Sp. z o.o.,
  2. Kupujący – osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu,
  3. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
  4. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://karolwyszomirski.pl/regulamin,
  5. Serwis – Serwis edukacyjna i sklep internetowy działający pod adresem https://karolwyszomirski.pl,
  6. Towar – przedmiot fizyczny dostępny w ramach Serwisu,
  7. Produkt cyfrowy – produkt niematerialny w postaci plików cyfrowych w ramach Serwisu,
  8. Kurs online – usługa szkoleniowa w postaci zdalnego, ograniczonego dostępu do materiałów cyfrowych obejmujących zakres szkolenia opisany w ofercie na stronie kursu.
  9. Szkolenie – usługa szkoleniowa w postaci wydarzenia edukacyjnego realizowane w miejscu i czasie wskazanym w szczegółach tego wydarzenia.
  10. Oferta – wszystkie oferowane na sprzedaż Towary, Produkty cyfrowe, Kursy onine oraz Szkolenia.
 3. Usługi świadczone drogą elektroniczną
  1. Na Serwisie Sprzedający świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną w formie płatnej i nieodpłatnej.
  2. Do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym zakupu produktów cyfrowych wymaga się od Kupującego zestawu komputerowego średniej klasy, dostępu do internetu i poczty email.
  3. Wszystkie produkty oferowane na Serwisie testowane są do działania w systemie Windows z przeglądarkami Firefox i Chrome.
  4. Aby otrzymać dostęp do kursu online należy być zarejestrowanym użytkownikiem Serwisu. Rejestracja przebiega równolegle z procesem zakupu na etapie wypełniania formularza zamówienia.
  5. Zakup towarów lub produktów cyfrowych w sklepie nie wymaga rejestracji.
  6. Kupujący może utworzyć na Serwisie konto poprzez formularz rejestracji, w którym podaje adres email oraz nazwę użytkownika.
  7. Konto Kupującego zabezpieczone jest hasłem, które zna tylko Kupujący.
  8. Kupujący może w każdej chwili zlikwidować konto lub zmienić hasło do konta.
  9. Kupujący może zapisać się na newsletter podając adres email i imię. W tej sytuacji Sprzedający świadczy na rzecz Kupującego usługę informowania o nowościach na stronie na podany adres email.
  10. Kupujący nie może udostępniać osobom trzecim, danych dostępowych do swojego konta oraz żadnych treści, do których dostęp wymaga logowania.
  11. Kupujący może w każdej chwili wypisać się z newslettera.
  12. Sprzedający podejmuje adekwatne środki techniczne i organizacyjne w celu sprawnego działania Serwisu, ochrony przechowywanych danych i zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług. Wszelkie reklamacje, naruszenia lub ryzyka naruszeń zasad bezpieczeństwa należy zgłaszać na adres biuro@karolwyszomirski.pl.
  13. W przypadku zgłoszeń reklamacyjnych należy podać dane pozwalające na identyfikację Kupującego, dane do korespondencji oraz opis zaistniałego problemu.
  14. Reklamacje zostaną rozpatrzone niezwłocznie lub w maksymalnym terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia. Zgłaszający zostanie poinformowany o rezultacie tą samą drogą, jaką nastąpiło zgłoszenie lub drogą wskazaną przez Zgłaszającego.
 4. Zamówienia
  1. Zakupu dokonuje się klikając w przycisk “DODAJ DO KOSZYKA” na stronie danej oferty.
  2. Zakupu w sklepie kupuje się przechodząc do zakładki KUP ONLINE. Jeżeli w sklepie nie ma dostępnych produktów – zakładka może być niedostępna.
  3. Zakup w sklepie odbywa się poprzez kliknięcie przycisku KUP, KUP TERAZ lub DODAJ DO KOSZYKA. Następnie należy przejść do formularza zamówienia.
  4. Aby otrzymać fakturę należy wskazać chęć w formularzu zamówienia i podać wszystkie niezbędne dane do faktury.
  5. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien się zapoznać.
  6. Kupujący ma do dyspozycji określone formy płatności podane pod formularzem zamówienia tj. przelew tradycyjny lub płatności online (w tym BLIK).
  7. Kupujący przyjmuje i akceptuje, że różne formy płatności poza formą podstawową, tj. przelew tradycyjny, mogą być czasowo niedostępne.
  8. Z chwilą kliknięcia przycisku KUPUJĘ I PŁACĘ uważa się, że została zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedającym. Potwierdzenie zawarcia umowy zostanie przesłane Kupującemu na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
  9. W zależności od przedmiotu zamówienia, między Kupującym a Sprzedającym może zostać zawarta umowa określonego rodzaju
  10. W przypadku towarów – umowa sprzedaży,
  11. W przypadku kursów on-line i innych produktów cyfrowych – umowa o dostarczenie treści cyfrowych.
  12. Kupujący jest zobowiązany do uiszczenia płatności za zakupioną usługę niezwłocznie i nie później jak 7 dni od dnia zwarcia umowy.
  13. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedawcy co do ich poprawności.
 5. Dostawa i płatność
  1. Towary dostarczane są przy użyciu metody i na adres wskazany podczas składania zamówienia. Koszty ponosi Kupujący, chyba że zostało to ustalone inaczej w procesie zamawiania.
  2. Produkty cyfrowe i kursy online udostępniane są za pomocą Serwisu przy użyciu internetu oraz komputera Kupującego.
  3. Kupujący otrzyma dostęp do produktów cyfrowych i kursów online dopiero po zaksięgowaniu przelewu na koncie (w przypadku płatności za pomocą przelewu tradycyjnego) lub natychmiast po realizacji płatności, w przypadku dokonania płatności online (np. BLIK).
  4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A..
  5. Dostępne formy płatności:
   1. Karty płatnicze:
    – Visa
    – Visa Electron
    – Mastercard
    – MasterCard Electronic
    – Maestro
   2. PayPal
   3. BLIK
   4. Przelewy ekspresowe.
  6. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  7. Czas realizacji wynosi z reguły do 3 dni roboczych, chyba że w opisie produktu przedstawiono inaczej.
  8. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
  9. Zamówienie na Towar uważa się za zrealizowane w momencie nadania przesyłki.
  10. Za zagubienie, zniszczenie lub kradzież przesyłki odpowiada przewoźnik realizujący dostawę. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby rozwiązać spory wynikające z niedostatecznego zrealizowania umowy przez przewoźnika na rzecz Kupującego.
  11. Zamówienie na produkt cyfrowy lub kurs online uważa się za zrealizowane w momencie wysyłki do klienta informacji, o sposobie dostępu do usługi lub produktu.
  12. Klient zostanie poinformowany o uzyskaniu dostępu lub wysłaniu przesyłki drogą mailową na wskazany adres email.
  13. Treści cyfrowe zawarte w kupionym kursie online uważa się za udostępnione w całości w momencie pierwszego zalogowania do kursu.
 6. Zasady korzystania i prawa autorskie
  1. Korzystający z Serwisu zobowiązani i są do przestrzegania prawa i regulaminu. Zabrania się wszelkich działań sprzecznych z dobrym zwyczajem, w szczególności zaburzających funkcjonowanie systemu, dystrybucji spamu lub niezamówionych reklam oraz posługiwania się wulgaryzmami.
  2. Wszystkie treści udostępnione na stronie są chronione prawem autorskim. Bez wiedzy i zgody autora, nie wolno kopiować, udostępniać, rozpowszechniać lub przetwarzać dostępnych materiałów poza zakresem przewidzanym w umowie.
  3. Stwierdzenie faktu naruszenia prawa autorskiego będzie zgłoszone do właściwych organów i podjęte zostaną kroki prawne mające na celu odzyskanie utraconych korzyści.
  4. W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad opisanych w pkt.1 lub pkt. 2 – administrator może wpłynąć na treści zamieszczane a także zawiesić lub usunąć konto użytkownika. W takim przypadku użytkownik traci dostęp do wszystkich zakupionych treści.
 7. Odstąpienie od umowy
  1. Konsument, który zawarł ze Sprzedającym umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy (w przypadku umowy sprzedaży) albo w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych).
  2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  3. Chwilą rozpoczęcia świadczenia jest doręczenie Kupującemu wiadomości e-mail z instrukcją uzyskania dostępu do treści cyfrowych, a w przypadku kursów online, z chwilą faktycznego rozpoczęcia korzystania z treści kursu.
  4. W przypadku kursów online dostępnych na Serwisie karolwyszomirski.pl Kupujący może zrezygnować z kursu w ciągu 10 dni od daty zakupu i otrzyma zwrot całej kwoty poniesionej. Rezygnacja jest możliwa wyłącznie w sytuacji, gdy Kupujący nie wykorzystał dostępu do więcej niż 20% treści kursu. W celu skorzystania z prawa do rezygnacji, należy poinformować o chęci rezygnacji poprzez adres email: sklep@karolwyszomirski.pl i podać dane oraz numer konta bankowego do zwrotu. W wyniku rezygnacji i po dokonaniu zwrotu środków konto użytkownika zostanie usunięte z serwera w ciągu 7 dni od daty zakończenia świadczenia usługi.
  5. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego pocztą elektroniczną.
  6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  7. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem
  8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu.
  9. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedający zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Konsument) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
  10. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
 8. Odpowiedzialność Sprzedającego
  1. Sprzedający ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt oraz treść cyfrową wolną od wad.
  2. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt, treść cyfrowa ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
  3. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu lub treści cyfrowej, powinien poinformować o tym Sprzedającego, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą.
  4. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedającym za pomocą poczty elektronicznej sklep@karolwyszomirski.pl
  5. Sprzedający ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.
 9. Prywatność i ochrona danych
  1. Wszystkie dane pozyskane od użytkownika chronione są zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (RODO). Szczegóły przetwarzania i zachowania prywatności opisane są w dokumencie Polityka Prywatności na stronie: https://karolwyszomirski.pl/polityka-prywatnosci.
  2. Akceptując ten regulamin Kupujący akceptuje jednocześnie Politykę Prywatności.
 10. Postanowienia końcowe
  1. Sprzedający zastrzega możliwość dowolnego ustalania portfela ofert, zachowując jednak nabyte prawa Kupujących.
  2. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmian regulaminu. Dla umów zawartych przed wprowadzeniem zmian stosuje się regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
  3. Sprzedający wyraża zgodę polubowne rozwiązywanie sporów w drodze postępowania mediacyjnego.
  4. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  5. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,
  6. zwrócenia się do Wojewódzkiej Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedającym,
  7. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
  8. Konsument może znaleźć więcej informacji na http://polubowne.uokik.gov.pl.
  9. Konsument może skorzystać ze specjalnej Serwisu ODR do rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą. Znajduje się ona pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Służy ona rozstrzyganiu sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
  10. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają właściwe przepisy kodeksu cywilnego i innych aktów prawnych.
  11. Regulamin obowiązuje od dn. 20.12.2020.